کد خبر: 76641
موفقیت مهم مدیریت درمان در ارزیابی عملکرد نظام آموزشی دستگاههای اجرایی استان
بر اساس این ارزیابی مدیریت درمان استان کرمان بعنوان دستگاه برتر در میان دستگاههای اجرایی استان شناخته شد و موفق به اخذ لوح تقدیر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گردید

متن لوح تقدیر دریافت شده: