کد خبر: 81488
اگر بیمه نبود...
بی بی کشور حاج میرزایی ، مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی طی 48 سال