• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۱ مرداد
  • اِلخَميس ٢۰ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Thursday, August 22, 2019
کلیدواژه: 41494
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد، ساعت 08:21
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۱۲

راهنمای بخش رادیولوژی 

*واحد تصویربرداری  بیمارستان امید بابهره گیری از یک دستگاه رادیوگرافی DRویک دستگاه رادیوگرافی دندان اقدام به تهیه رادیوگرافی های ساده ودندان مینماید (دربیماران سرپایی وبستری).                                                             

*پذیرش بیماران با درخواست کتبی پزشک معالج وپرداخت هزینه برای نسخ مشمول فرانشیز وازاد طبق تعرفه سازمان واخذ شماره تلفن (جهت تماس در مواقع لزوم)انجام میگیرد.    

*-برای رادیوگرافی های غیراورژانسی ترجیحا درشیفت صبح مراجعه فرمایید.

--رادیوگرافی دندان درشیفت شب (بعدازساعت 19)انجام نمی پذیرد.

--جهت انجام رادیوگرافی حتما با نسخه پزشک معالج مراجعه فرمایید.

--رادیوگرافی تهیه شده برای مراجعین ویزیت شده درخارج از بیمارستان بصورت CDمیباشدوکلیشه فقط به بیماران بستری در این مرکزداده میشود.

-تعرفه خدمات تصویربرداری سرپایی بیمه سلامت وخدمات درمانی بصورت ازاد محاسبه میگردد.                                   

*پذیرش ونوبت دهی  بصورت حضوری میباشد.    

  *گزارش  عکسهایی که نیاز به گزارش رادیولوژیست دارند ،دراین مرکز بعلت عدم حضور رادیولوژیست مقدور نمیباشد. (دربیماران سرپایی)                                                     

*امارمواردرادیوگرافی دراین مرکزدرسال 1395شامل10377مورد تک دندان و13768مورد رادیوگرافی ساده بوده است.

 

شماره های داخلی واحد رادیولوژی  266و268   میباشد.

1-      اولویت با بیماران اورژانسی می باشد که شامل: الف- (Head trauma) ضربه به سر ب- شکستگی ها و ضربه به قفسه سینه ج- شکستگی لگن و فقرات د- سایر شکستگیها

2-      کلیه گرافی های ساده در تمام ساعات به بیماران ارائه می شود. (با توجه به اینکه سقف تعریف شده 25 گرافی برای هر پرتوکار در هر شیفت می باشد لذا در صورت ایجاد شرایط بحرانی و گرافی بالاتر از سقف تعریف شده با هماهنگی سوپروایزر پرتوکار دوم جهت ارائه خدمات طبق برنامه شرایط بحران در بخش حاضر می گرددورادیوگرافی دندان در دو شیفت صبح و  عصرانجام می پذیرد .

3-      گرافی  های  ساده عبارتند از :

1-رادیوگرافی جمجمه بطور معمول روبرو و نیمرخ

2-رادیوگرافی سینوس بطور معمول واتررز کالدول

3-رادیوگرافی فقرات گردنی،کمری،خاجی بطور معمول دو جهت روبرو و نیمرخ4-رادیوگرافی فقرات ایستاده،فقرات پشتی بطور معمول روبرو و نیمرخ

5-رادیوگرافی قفسه سینه بطور معمول روبرو و نیمرخ

6-رادیوگرافی دنده ها بطور معمول اوبلیک

7-رادیوگرافی جناغ سینه بطور معمول نیمرخ

8-رادیوگرافی شکم بطور معمول ایستاده و خوابیده

9-رادیوگرافی لگن و هیپ بطور معمول روبرو و نیمرخ

10-رادیوگرافی اندام فوقانی بطور معمول روبرو و نیمرخ

11-رادیوگرافی اندام تحتانی بطور معمول روبرو و نیمرخ

12-رادیوگرافی شانه بطور معمول روبرو

روش اجرایی :        

مسئول اجرا

زمان اجرا

مکان اجرا

1.        بعدازگرفتن نسخه بیمارمشخصات بیمار درسیستم وبادفترچه چک میشود

منشی

پذیرش

رادیولوژی

2.        درنسخه شرح حال درج شده توسط پزشک کنترل می شود

منشی

پذیرش

رادیولوژی

3.    در صورتیکه بیمار اورزانسی باشد با پرتوکار هماهنگی جهت انجام گرافی صورت می گیرد

منشی

پذیرش

رادیولوژی

4.    اگر بیمار نیاز به امادگی داشته باشد امادگی لازم به بیمارداده میشودبطوریکه توجیه شود

منشی

پذیرش

رادیولوژی

5.        شماره تماس بیماردر سیستم ثبت می گردد

منشی

پذیرش

رادیولوژی

6.        در صورتیکه بیمار مشمول فرانشیزباشد به صندوق راهنمایی می شود

منشی

پذیرش

رادیولوژی

7.        بیمار جهت انجام گرافی درنوبت قرار می گیرد

منشی

پذیرش

رادیولوژی

8.    در صورتیکه نیاز به زیر نویس باشد نوشته شده همراه نسخه بیماربه پرتوکارداده می شود

منشی

پذیرش

رادیولوژی

9.        بیمار جهت انجام گرافی به اتاق گرافی هدایت می شود.

منشی

پذیرش

رادیولوژی

و دربیماران بستری                                                             

 1.بخش مربوطه قبل از فرستادن بیمار به بخش رادیولوزی طی تماس تلفنی امادگی (درصورت نیاز)میگیرد ودرغیراینصورت از اماده بودن بخش رادیولوژی  اطلاع حاصل کرده وبیمار بستری راجهت انجام گرافی به بخش می فرستد.                             2.یعد از تطبیق مشخصات بیمار با برگه درخواست وHISبیمار به اتاق گرافی هدایت می شود.

منشی

پذیرش

رادیولوژی

منشی

پذیرش

رادیولوژی

منشی

پذیرش

رادیولوژی

منشی

پذیرش

رادیولوژی

 

10     .مشخصات بیماردرسیستمDRثبت می شود

پرتوکار

پذیرش

رادیولوژی

11.بیمار به اسم صدا زده می شود

پرتوکار

پذیرش

رادیولوژی

12 از بیمار خواسته میشود درصورت لزوم لوازم وزیور الات اضافی خود رادر رختکن وخارج از محدوده اکسپوز قرار دهد.

پرتوکار

پذیرش

رادیولوژی

13.پوزیشن لازم به بیمار داده میشود.توضیحات لازم به بیمار داده میشود.

پرتوکار

پذیرش

رادیولوژی

14.درصورت اطمینان از پوزیشن وفاکتورهای تابش اکسپوز انجام می پذیرد.

پرتوکار

پذیرش

رادیولوژی

15.در روی پاکت فیلمها نام ونام خانوادگی بیمار.تاریخ انجام گرافی نوع گرافی وپزشک درخواست کننده وکد پرتو کار نوشته می شود.

پرتوکار

پذیرش

رادیولوژی

16.گرافیهای انجام شده پرینت شده وتحویل بیمار می شود.

پرتوکار

پذیرش

رادیولوژی

17.در صورت خرابی تصویر گرافی تکرار شده وروی نسخه ودر دفتر ثبت فیلمهای باطله وسیستم ثبت می شود.

پرتوکار

پذیرش

رادیولوژی

 

13-رادیوگرافی تک دندان و بایت وینگ ( تا ساعت 7 عصر )

1-      سونوگرافی از بیماران بستری در بخش های بیمارستان (طبق قرارداد فی مابین رادیولژیست و بیمارستان)

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha